Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

angelllina
6631 cae1
Reposted fromeryawen eryawen viaoll oll

September 22 2017

angelllina
6660 c965 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viameem meem

September 17 2017

angelllina
Reposted fromFlau Flau viagwiazdeczka gwiazdeczka
angelllina
0759 30a1
Reposted fromsiseniorita siseniorita viameem meem

September 09 2017

angelllina
angelllina
7207 ce52
Reposted fromparkaboy parkaboy viaoll oll

August 19 2017

angelllina
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viachouette chouette
angelllina
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 viachouette chouette
angelllina
3052 ab41
Reposted fromskrzacik skrzacik viacolours colours
angelllina
9446 8a74
Reposted fromtaSowa taSowa viachouette chouette

July 23 2017

angelllina
5525 94f1 500
Reposted fromoll oll viameem meem

July 08 2017

angelllina
1695 60d9
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viameem meem

June 22 2017

angelllina
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viachouette chouette

June 18 2017

angelllina
Reposted fromshieep shieep viaoll oll
angelllina
0605 ae96
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoll oll

June 16 2017

angelllina
0688 9de6
Reposted frommeem meem

June 12 2017

angelllina
Reposted fromweightless weightless viachouette chouette

June 11 2017

angelllina
5737 8641 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabng123 bng123
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl