Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

angelllina
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viachouette chouette

June 18 2017

angelllina
Reposted fromshieep shieep viaoll oll
angelllina
0605 ae96
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoll oll

June 16 2017

angelllina
0688 9de6
Reposted frommeem meem

June 12 2017

angelllina
Reposted fromweightless weightless viachouette chouette

June 11 2017

angelllina
5737 8641 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabng123 bng123
angelllina
5145 b82b 500
Reposted fromoll oll
angelllina

June 04 2017

angelllina

June 03 2017

angelllina
8950 5a32 500
Reposted fromoll oll viameem meem

May 30 2017

5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viaoll oll

May 18 2017

5047 5c1d 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamandarynka mandarynka

May 15 2017

angelllina
5022 6e01 500
SHAPES
Reposted fromfarall farall viaoll oll

May 13 2017

angelllina
6263 fbe9
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagwiazdeczka gwiazdeczka
angelllina
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viachouette chouette
angelllina
angelllina
6108 3d34 500
Reposted fromoll oll

May 12 2017

angelllina

Jeżeli upadłeś siedem razy, podnieś się osiem razy

— powiedzenie chińskie
Reposted frominpassing inpassing viawolalabym wolalabym

May 07 2017

0215 a52b 500
Reposted fromwherethefuckisnarnia wherethefuckisnarnia viaoll oll
angelllina
3411 498b 500
Reposted fromagathaa agathaa viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl